Final Okulları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası


Genel Bilgi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24 Mart 2016 tarihinde kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiş olup 29677 nolu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Final Okulları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile, ilgili kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Final Okulları tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Final Okulları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında Değişiklik ve Güncelleme

Final Okulları KVK politikası, Final Okulları tarafından internet sitesinde yayımlanarak ilgililere sunulmuş olup yeni hizmetlerin sunulması ve/veya yasa ve ilgili mevzuattaki olabilecek değişikliklerin karşılanabilmesi amacıyla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Final Okulları tarafından aşağıda belirtiler kişisel verileriniz, ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

 • Kimlik Bilgisi: Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi resmî dökümanlarda yer alan seri numarası, TC Numarası, ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi tüm kişisel bilgiler.
 • İletişim Bilgileri: İletişim Bilgileri: İlgili kişi ile irtibat sağlanabilecek tüm e-posta adresleri, sabit ve mobil telefon numaraları.
 • Öğrenci Bilgisi: Kurum tarafından eğitim-öğretim hizmeti alan bireylere ait kişisel bilgiler.
 • Öğrenci Veli ve Yakın Bilgileri: Kurum öğrencilerinin veli ve aile yakınlarına ait kişisel bilgiler.
 • Aday Öğrenci Bilgisi: Kurum tarafından eğitim-öğretim hizmeti alma arzusundaki bireylere ait kişisel bilgiler.
 • Ziyaret Güvenlik Bilgileri: Kurum ziyareti sırasında kayda alınan güvenlik kamerası vb. görüntüleri.
 • Finans Bilgileriniz: Kurumumuz ile kişisel veri sahibi arasındaki tüm finansal ilişkiye ait belgeler.
 • Çalışan İş Bilgisi: Kurumumuz bünyesinde sözleşme dahilinde görev alan çalışanlara ait tüm kişisel bilgiler.
 • Aday Çalışan Bilgisi: Kurumumuz bünyesinde sözleşme dahilinde görev almak üzere başvurmuş kişilere ait kişisel bilgiler.

Kişisel Verilerinizin İşlenme İlkeleri

Kişisel verileriniz ilgili kanunun 4. maddesinde belirtildiği üzere;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Şartları

Kişisel verileriniz ilgili kanunun 5. maddesindeki şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel veriler kişinin açık rızası olmaksınız işlenemez ancak;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiilî imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kişisel verileriniz yukarıda belirtilen ilkeler kapsamında işlenebilmektedir.

İlgili kanunun 6. maddesinde belirtildiği üzere özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmadan aktarılamaz ancak, kanunun 5. maddesinde belirtilen “kişisel verinin kişinin açık rızası olmaksınız işlenebilmesi”ni kapsayan durumlarda, yine kanunda belirtilen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla yurt içine ve yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi

Kişisel veriler politikamız ve kanunda belirtilen esaslara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinebilir, yok edilebilir veya anonim hâle getirilebilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanunun 11. maddesinde belirtildiği üzere kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli kurumumuz ilgili başvuruya ait bilgilendirmeyi yapmaktadır. Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Final Okulları’na şahsen veya mevzuata uygun olarak posta adresimize iletebilirsiniz.

Diğer Hususlar

Kurum sitemizden başka sitelere bağlantılar verilebilmekte olup bu sitelerin kanuna uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz ve içerikleri bakımından herhangi bir yetkimiz bulunmamaktadır.